hr-HRen-USsl-SI
hr-HRen-USsl-SI
Menu


 UVOD

Hrvatska komora primalja je samostalna, neovisna, strukovna, zakonski utemeljena organizacija primalja na području Republike Hrvatske koja štiti prava i zastupa interese primalja, unapređuje primaljsku djelatnost, brine se za ugled primalja i pravilno obavljanje primaljskog zvanja. Osnivači komore su Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi (danas: Ministarstvo zdravlja) te Hrvatska udruga primalja. Komora je osnovana sukladno Zakonu o primaljstvu. Hrvatska komora primalja registrirana je pri Trgovačkom sudu u Zagrebu 27. ožujka 2009. godine.

 PROBLEMATIKA

Zbog obimne evidencijske dokumentacije, puno se vremena trošilo na traženje predmeta, a svi ispisi su obavljani ručno. Ukoliko predmet nije bio odložen na vrijeme u registrator bilo je problema sa pronalaženjem na radnim mjestima referenata. Zbog neadekvatne evidencije predmeta bilo je problema sa praćenjem rokova izvršavanja postavljenih zadataka. Ako je neki predmet zahtjevao odobrenje odgovorne osobe, često to nije moglo biti obavljeno na vrijeme ukoliko ta osoba nije bila prisutna. Ostale evidencije su vođene ručno i samim time je pronalaženje nekog podatka bio 'izgubljeni slučaj'.

 ZAHTJEVI

Osnovni zahtjev proizlazi iz zakonskog okvira po kojem je potrebno voditi sve evidencije prema Uredbi o uredskom poslovanju. Potrebno rješenje mora biti jednostavno za rad koje će osim osnovnih evidencija prema Uredbi imati mogućnost i vođenja ostalih evidencija za ulaznu i izlaznu poštu, te ispis potrebnih podataka na košuljicu predmeta. Sve navedene evidencije moraju biti lako pretražive po svim relevantnim podacima. Dodatno je potrebna mogućnost slanja predmeta, ali i poruka, te kreiranje zadataka koje će biti potrebno izvršiti nad poslanim predmetima. Pristup aplikaciji mora biti omogućen korisnicima i sa udaljenih lokacija (Rijeka, Zagreb).


 REZULTAT

Nakon instalacije na računalo koje služi kao poslužitelj, uvezen je plan klasfikacijskih oznaka i postavljena organizacijska struktura Komore sa svim zaposlenicima kako to nalaže Uredba o oredskom poslovanju. Dodatno su postavljene evidencije za ulaznu i izlaznu poštu prema zahtjevu korisnika. Tijekom edukacije korisnika za rad, podešeni su parametri ispisa na košuljice predmeta, kako nebi bilo potrebno ručno ispisivanje. U sustavu su omogućene ove evidencije.

 Predmeti upravnog postupka

Prema svakom zahtjevu stanaka kreiraju se predmeti u koje se evidentiraju svi podnesci i akti. U ovom se slučaju radi o zahtjevima stranaka vezanih uz upis ili brisanje iz registra, te izdavanje, obnavljanje odobrenja za rad, itd. Za svaki se predmet obavezno unosi rok izvršenja predmeta kako bi se mogla pratiti dinamika rješavanja podnesaka stranaka. Novo nastali predmet se proslijeđuju odgovornoj osobi na rješavanje. Nakon rješevanja, predmet se razvodi i arhivira. Sustav Hivergen GOV omogućava pretraživanje predmeta, ali i pripadnih pismena (podnesaka i akata), po svim unešenim pojmovima koji su nam važni. Nadležne osobe imaju mogućnost pregleda tijeka predmeta i vizualnog praćenje rokova izvršenja te kreiranje potrebnih izvještaja.

 Dokumenti ulazne i izlazne pošte

Dodatne evidencije ulazne i izlazne pošte služi za evidentiranje zaprimljenih i poslanih pošiljaka. Na ovaj se način evidentiraju i podaci vezani uz primljene i poslane pošiljke, kao npr. sadržaj pošiljke, datum primitka i osoba koja je primila pošiljku, način slanja i broj preporuke i slično. Tako je po svim tim kriterijima kasnije moguće vrslo jednostavno i pronaći poslanu ili primljenu pošiljku.

 Sustav internih poruka i zadataka

Internim porukama i zadacima omogućeno je jednostavno dopisivanje, ali i zadavanje zadataka koje je potrebno izvršiti u određenom roku. Svakoj se poruci, prema potrebi, može u privitak staviti i predmet određene stranke sa ciljem uvida, te postaviti rok za odgovor ili izvršenje zadatka. Ovlaštenim je korisnicima omogućen pregled svih poruka i zadatka sa ciljem kontrole slanja odgovora ili rješavanja postavljenog zadatka.

 PLANOVI

Nakon implementacije sustava u zahtjevanom jednostavnom obliku predloženi su neki novi načini korištenja sustava Hivergen sa ciljem da se omogući pridruživanje i digitalnih sadržaja, čime bi se dobilo više kvalitetnijih informacija o predmetima stranaka, a samim time i smanjila potreba za korištenje papirnate dokumentacije. Daljni korak bila bi sihnronizacija sa vanjskom evidencijom stranaka Komore, a sa ciljem jednostvanijeg izdavanja akata odobrenja i rješenja za stranke na osnovu predložaka koji bi se definirali u Hivergenu.

http://www.komora-primalja.hr/